شعر

حالا باز بگو توهم...
حالا دوباره بگو: توهم توطئه است!تمام شواهد نشان مي‌دهدشهر؛ قصد ِ جان مرا كرده. گيرمويراني آن كوچه حادثه بودو به ايستگاه رسيدن قطارتقدير.ويولون نواز ِ دوره‌ گرد راچه مي‌گويي؟آن هم در هجوم يك غروب ِ بي عابر!
محمد درودگري* همراهي شعر و تصوير از اينجا آمده است.

ادامهـ مط