شعر

به چشم خود گذر عمر خويش مي بينم

عمر
در انديشه ها
بر  بـــــــــاد رفت
گشت
فردا ها
همه ديروز ها

دكتر حميدي

* عنوان از شهريار


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۶:۴۸ | مدير سايت
،