شعر

كافي ست حرف تو باشد ...

كـافـي سـت حـرفِ تـو بـاشـد

هـيـچ واژه اي


روي پـايـش بـنـد نـمـي شـود


راهـش را مـي گـيـردُُ


تـا دوردست ِ عـطـر تـو


پـروانـه مـي شـود! . . ."پـرويـز صـادقـي
"
ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۶:۳۷ | مدير سايت
،