شعر

نقشِ من؛ نقشِ يه گلدونِ شكسته س...‏

منو با تنهايي‏هام تنها بذار، دلم گرفته
روزاي آفتابي رو به روم نيار، دلم گرفته
دلم گرفتــه
نقشِ من؛ نقشِ يـه گلدونِ شكسته س
بي گل و آب برا موندن
توي ايوون بهـــار
دلم گرفتــــه
دلم گرفتــه
دلم گرفته

براي شنيدن

*تصوير به شدت، حس آهنگ رو به يادم مي‏آورد...
ضمنا دلم براي خودِ اينجا و بيشتر فضاي مربوط به خودم، بسي تنگ شده، براي همين عادتِ شعر كنار تصوير گذاشتنم، يك عالمه هم تصوير ديده ام و شعري بر