شعر

اشتباه رايج!


اشتباه نكن!

ارديبهشت وقت جفت گيري پرنده هاست

نه وقت عاشقانه هاي سبز گفتن!

پاييز كه امد

با اولين فرود برگ

ميگويمت از عشق و جلوه هاي رنگينش!


دلنوشته ها....

م.ب(ارديبهشت 91)


ادامهـ مطلبـ
|