شعر

گندم زار ِ پاداش

خوشه هاي گندم
نهيبم ميزنند:
"سهم تو
چند دانه؟"

"و مَثَل آنانكه در راه خدا انفاق ميكنند،
همانند دانه‏ ايست كه هفت خوشه بروياند
كه در هر خوشه‏ صد دانه باشد..."

با توجه به آيات قرآن كريم

تصوير از اينجا

پ.ن: هر بار كه گندمزاري ببينم، همين قسمت "سبع سنابل"ِ