شعر

رفته اي و زندگي را با خود برده اي...‏

باد
قاصدك را برد
تو
تمام ِ باغ را*

محمد درودگري

* عكس روي