شعر

رنگين كمانم را گم كردم

ديروقتي ست
رنگين كمانم را
گم كرده ام
اين هم تصويرش
كسي آن را نديده؟
كسي نشاني از رنگين كمانم ندارد؟
من دلم هفت رنگ رنگين كمانم را ميخواهد....