شعر

برف آمد و درختان...‏

برفي سنگين نشست؛
درختي زيبا شد،
درختي شكست!

 

شهاب مقربين        

*البته