شعر

شب؛ از پنجره اتاقم سر ميرود...‏

ريزم ز مژه كوكب
بي ماهِ رخ ت؛ شب ها

تاريك شبي دارم
با اين همه كوكب ها

جامي

*شعر را مادرم برايم ميخواند.

** عنوان از "ليموترش" بود، يه بار توي گودر كامنت گذاشته بود.


ادامهـ مطلبـ