شعر

يخ تاب تب عشق ندارد...


گر همسفر عشق شدي مرد سفر باش

 ورنه ره خود گير و يكي راهگذر باش

 هم نعره ي امواجت اگر عربده اي نيست

 در بركه ي آسايش خود زمزمه گر باش

 هشدار!كه يخ تاب تب عشق ندارد

 گر بسته ي قالب شده اي فكر دگر باش....


ناشناس


*به نظرم اين شعر ايده ي جالبي بود. مصرع اول مربوط به يكي از ترانه هاي داريوش هست (گر همسفر عشق شدي مرد سفر باش/ هم منتظر حادثه هم فكر خطر باش)


ادامهـ مطلبـ