شعر

جاي من خالي است...

جاي من خالي است
جاي من در عشق
جاي من در لحظه هاي بي دريغ اولين ديدار
جاي من در شوق تابستاني آن چشم
جاي من در طعم لبخندي كه از دريا سخن مي گفت
جاي من در گرمي دستي كه با خورشيد نسبت داشت
جاي من خالي است
من كجا گم كرده ام آهنگ باران را!؟
من كجا از مهرباني چشم پوشيدم!؟...


محمدرضا عبدالملكيان


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۳:۳۳ | مدير سايت
،