شعر

دلم ميگيرد؛ براي تو... براي خودم...‏

دلم مي گيرد

وقتي "تنهايي"، زودتر از من

رو به رويت نشسته

و با تو چاي مي نوشد

عليرضا عباسي

* بيا اين بار چاي