شعر

روزهاي خاكستري...

مي داني بدتر از نبودنت چيست؟

اين كه باشي و

قدرم را نداني...


مي دانم بدتر از نبودنم چيست

اين كه باشم و

قدر ت را ندانم...

 دلنوشته ها...


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۲۲:۲۵ | مدير سايت
،