شعر

پاييز هم ميشود دير برود..


يك بار گفته بودم ....

پاييز دير مي ايد و زود ميرود
مثل خيال تو نيست كه زود مي ايد و دير ميرود....

اما بايد بگويم
من
پاييزي را ديدم كه دير آمد و دير رفت...
من خيالي را فهميدم كه نيامد .. نرفت

مشكل از پاييز بود يا خيال ِتو..
و يا من...
روزهاست كه ديگر به هيچ مشكلي فكر نمي كنم...

دلنوشته ها..
م.ب(اذر-90)


ادامهـ مطلبـ