شعر

از چشم ات مي افتند...‏

و روزي
همۀ جهان و آدم هايش
از چشم ات ميافتند
به يك باره
چونان برگ زردي پاييزي
كه مي افتد از شاخه!‏

دلنوشته ها

بي ربط: از درخت اف