شعر

هواي گريه با من...‏

سر زد به دل دوباره غم كودكانه اي
آهسته مي تراود از اين غم ترانه اي

باران شبيه كودكي ام پشت شيشه هاست
دارم هواي گريــه، خدايــا! بهانـه اي...

قيصر امين پور
از "دستور زبان عشق"


ادامهـ مطلبـ
| ۱