شعر

بايد برگرديم...ابرهاي آسمان هر سرزميني
شبيه مردمان همان سرزمين مي بارند

 ما هرگز رودرروي دريا
 با دريا سخن نگفته ايم
ما بايد برگرديم
 چه كرده هاي از ياد رفته ي راه ها را مرور كنيم
پل ها، منزل ها، واژه ها، ويرانه ها را مرور كنيم
ببينيم چند كلمه كم آورده ايم
چند چراغ شكسته
خاطره ي كدام علاقه را در خانه جا نهاده ايم
 هي روزگار غريب
اصلا اين احتمال را هم نمي دهيم
 كه گاه ممكن است يك اشتباه درست
تا كجا از يك درست بي اشتباه كامل تر باشد

سيد علي صالحي


ادامهـ مطلبـ