شعر

دست هايت را برايم بياور...

كسي برايم مريم آورده
كسي انار
كسي ريواس
.
ولي من
به كسي فكر مي‌كنم
كه هيچ وقت
جز دست‌هايش
چيزي برايم نمي‌آورد...<