شعر

تو درياي من بودي...شنيدم چو قوي زيبا بميرد
فريبنده زادو فريبا بميرد

شب مرگ تنها نشيند كه موجي
رود گوشه اي دور و تنها بميرد

در ان گوشه چندان غزل مي سرايد
كه خود در ميان غزل ها بميرد

گروهي بر انند كاين مرغ زيبا
كجا عاشقي كرد انجا بميرد

شب مرگ از بيم انجا شتابد
كه از مرگ غافل شود تا بميرد

من اين نكته گيرم كه باور نكردم
نديدم كه قويي به صحرا بميرد

چو روزي از اغوش دريا بر ايد
شبي هم در اغوش دريا بميرد

تو در ياي من بودي اغوش وا كن
كه ميخواهد اين قوي تنها بميرد

(دكتر حميدي شيرازي)


با صداي حبيب -  دانلود مرگ قو -


ادامهـ مطلبـ
<