شعر

راستي! اينجا چقدر جاي تو خاليست...
بوي تازگي ميدهد هـوا
باز هم بهــار نزديك است..
خوش به حالشان
درختهـا را ميگويم-
هر چقدر هم دلشان بشكند
بهار كه برسد
باز با رختي نو به تن
پايكوبي ميكنند..
و من همچنان پشت ِ پنجره
چشم انتظار ِ
بهار ِ روزگار ِ خود نشسته ام
...

گ. ا.


*عكس از اينجا


ادامهـ مطلبـ