شعر

كس نيست كه افتاده ي آن زلف دوتا نيست!

از ليوان‌ها

به ليوان شكسته فكر مي‌كني

از آدمها

به كسي كه از دست داده‌اي

به كسي كه به دست نياورده‌اي

هميشه

چيزي كه نيست

بهتر است

 

"عليرضا روشن"