شعر

مي‌روي....


تو براي هميشه مي رويومن چه قدر كار روي سرم ريخته خاطرات زيادي براي فراموش كردن دارم...

مهدي شايان

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۳:۱۳ | مدير سايت
،