شعر

بايد ياد بگيريم

ما به ايستگاه رفتيم 
تا دور شدن را
از قطارها
ياد بگيريم...

رسول يونان


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۲:۵۲ | مدير سايت
،