شعر

ديده فرو بر به گريبان خويش

هر كه عيب دگران پيش تو آورد و شمرد
بي‌گمان عيب تو پيشِ دگران، خواهد برد...


سعديحكايت گلستان، در اخلاق درويشان* عنوان از بيتي از نظامي:
                           عيب كسان منگر و احسان خويش ... ديده فرو كن به گريبان خويش
شايد مرتبط تصوير و بيت: