شعر

اي برادر تو همان انديشه‌اي/ مابقي تو استخوان و ريشه‌اي

در زمين مردمان خانه مكن
كار خود كن، كارِ بيگانه مكن

كيست بيگانه؟ تنِ خاكي تو
كز براي اوست غمناكي تو

تا تو تن را چرب و شيرين ميدهي
جوهر جان را نبيني فربهي...

مولانا

*