شعر

دليل تازه چشمانم باش!


باران بهاران را
                  جدي نمي گيرد
چشمان من
            خيل غباران را

هر چند
از جاده هاي شسته رفته
از اين خيابان هاي قير اندود
                  ديگر غباري برنخواهد خواست

هرچند
با آفتاب رنگ و رو رفته
از روي اين درياي سرب و دود
                 هرگز بخاري برنخواهد خواست

اما
حتي سواد هر غباري نيز
در چشم من ديگر
معناي ديدار سواري نيست

اين چشم ها
از من دليل تازه مي خواهند
قيصر امين پور- خردلد 72ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ |