شعر

بهار بدون تو..

اينجا براي از تو نوشتن هوا كم است
دنيا براي از تو نوشتن مرا كم است 

اكسير من نه اين كه مرا شعر تازه نيست
من از تو مي نويسم و اين كيميا كم است 

سرشارم از خيال ولي اين كفاف نيست
در شعر من حقيقت يك ماجرا كم است 

تا اين غرل شبيه غزل هاي من شود
چيزي شبيه عطر حضور شما كم است 

گاهي ترا كنار خود احساس مي كنم 
اما چقدر دل خوشي خواب ها كم است 

خون هر آن غزل كه نگفتم به پاي توست 
آيا هنوز آمدنت را بها كم است؟

ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۱:۰۵ | مدير سايت
،