شعر

چشم روشني صبح

در منزل خجسته ي اسفند
همسايه ي سراچه ي فروردين

با شاخه هاي ترد بلوغ جوانه ها
باران به چشم روشني صبح آمده ست

زشت است اگر كه من
يار قديم و همدم همساغر سحر
در كوچه هاي خامش و خلوت نجوميش
يا
با جام شعر خويش
خوش آمد نگويمش

محمدرضا شفيعي كدكنيادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۱۰:۵۷ | مدير سايت
،