شعر

من دلم تنگ است

من دلم براي آن شب قشنگ
من دلم براي جاده اي كه عاشقانه بود
آن سياهي و 
سكوت
چشمك ستاره هاي دور
من دلم براي "او" گرفته است


«محمدرضا عبدالملكيان»


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳