شعر

تولد ِ ديگر...


امروز،

از تحتِ سينه‌ام، دستي، دريچه‌ي مخفي را آهسته باز كرد.
در من، تو را بيدار كردند...


رضا براهنيادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹