شعر

شد قامت العزا غم عالم شروع شد

آقا سلام! ماه محرم شروع شد
"بازاين چه شورش است و چه ماتم" شروع شد

آقا سلام! تحفه اشكي به من دهيد
ماه گدايي من و چشمم شروع شد

يادم نرفته است نگاه شما به ما
از گريه هاي ماه محرم شروع شد

قد قامت الحسين كه تشنه شهيد شد
شد قامت العزا غم عالم شروع شد

ده روز اعتكاف دوچشمم برايتان
در روضه مثل مسجد اعظم شروع شد

هاجر به پاي روضه اصغر نشسته است
تا اين كه جوشش دل زمزم شروع شد

آقا سلام نيت گريه نموده ام
شيرين ترين عبادت ما هم شروع شد

رحمان نوازني

ادامهـ مطلبـ
|