شعر

چتر ت را بگشا...‏

/**/

گاهي بايد چتر گشود
تا از هجوم كلمات وحشي و بيگانه
از قضاوت ها، تهمت ها، كنايه ها و ...‏
در امان ماند.

بگذار بگويند
محافظه كار... اهل مراعات... يا چه و چه
از بارش بي امان و تندِ باران هاي اسيدي كه بهتر است...‏