شعر

تاب بنفشه مي‌دهد طره مشك ساي تو

كاش
امشب، موهايت را
تاب ندهي!
دلتنگي‌‌هايم را
با هزار بدبختي خوابانده ام!

بهرنگ قاسمي

* عنوان برگرفته از  غزل حافظ

اي گل خوش نسيم من
 بلبل خويش را مسوز

 كز سر صدق مي كند
 شب همه شب دعاي تو

حافظ شيرازيادامهـ مطلبـ
|