شعر

دريا، صدا كه ميزندم، وقت كار نيست...‏*‏

بايد يه روز همين روزا
دل رو به دريا بزنم
بايد برم از اين ديار
به اوج موجا بزنم...‏

دلنوشته ها
(نجوا رستگار)

* عنوان برگرفته از شعري از محمدعلي بهمني


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۷:۳۳ | مدير س