شعر

دستهاي فرشتگان

شبي خواب ديدم
 دست هايي چون فرشتگان
 اما آدميزادگان
 آسمان را چراغاني مي كنند و كودكان روي زمين
 براي آنان دست افشاني مي كنند
خواب ديدم آن شب
 چه شبي بود
 شبي سخت و عجيب
 پاره هاي ظلمت
 ذره ذره مي پوسيد
 شاخه هاي نور بود
 كه از زمين مي روييد

 

پروانه فتاحي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۷:۱۴ | مدير سايت
،