شعر

پرسش...***

از قابيل و هابيل تا كنون ..

احساسها به دست منطقها

ويا

منطقها به دست احساسها !

كدامين به دست كدامين..

قرباني شده اند؟؟