شعر

خيالي نيست؟

قمري‌هاي بي‌خيال هم فهميده‌اند، فروردين است
اما آشيانه‌ها را باد خواهد برد
خيالي نيست

بنفشه‌هاي كوهي هم فهميده اند، فروردين است
اما آفتاب تنبل دامنه را باد خواهد برد
... خيالي نيست

سنگريزه‌هاي كناره‌ي رود هم فهميده اند، فروردين است
اما سايه روشنان سحري را باد خواهد برد
خيالي نيست

همه‌ي اين‌ها درست
اما بهار سفركرده‌ي ما كي بر مي‌گردد ؟
واقعا خيالي نيست؟شعر و تصوير ازينجا سيد علي صالحي