شعر

اعجاز بهار ست و عجز من...‏

بهار
با درخت خشكيده
چيزي مي سازد كه من با كلمه ها
از گفتن اش
عاجزم!

سيدرضا دمانكش


ادامهـ مطلبـ