شعر

گل هاي باغ پيرهنم را گذاشته ام براي تو...‏

از باغ پيراهنم
كمي گل برايت آورده ام...
قول ميدهم مستت كنند
اين گل ها
اين آغوش...‏

دلنوشته ها
(نجوا رستگار)