شعر

باور كن و نرو!‏

جاده؛
همين جادۀ لاغر
آدم را كوچك مي‏كند
كوچك را نقطه
نقطه را هيچ
.
باور نمي‏كني؟
برو!

ناشناس