شعر

چقدر بوي تو خوب است بوي آغوشتچقدر بوي تو خوب است بوي آغوشت
هميشه زحمت من بوده است بر دوشت
چنان زلال و لطيفي كه مطمئن هستم
دوبال بوده به جاي دو دست بر دوشت
ولي به خاطر من بال را كنار زدي
كه با دو دست بگيري مرا در آغوشت
...آهاي روسريت آفتاب تابستان
شكوفه تاج سر تو بنفشه تن پوشت
بهشت جاي قشنگي ست جاي دوري نيست
بهشت باغ بزرگي ست باغ آغوشت
بهشت اول و آخر گمان مكن حتي
بهشت هم بروم مي كنم فراموشت...


"نغمه مستشار نظامي"ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۴:۰۷ | مدير سايت