شعر

آري برف مي بارد!


در اين صبح بزرگ شسته و پاك اهورايي

ز تو مي پرسم اي مزدااهورا ، اي اهورامزد

نگهدار سپهر پير در بالا

بكرداري كه سوي شيب اين پايين نمي افتد

و از آن واژگون پرغژم خمش حبه اي بيرون

نمي ريزد

نگدار زمين

چونين در اين پايين

بكرداري كه پايين تر نمي ليزد

ز بس با صد هزاران كوه ميخش كرده اي ستوار

نه مي افتد نه مي خيزد

اخوان ثالث


ادامهـ مطلبـ