شعر

منتظرِ آن دم َم...‏

                 عزيز دلم!
                 منتظر آن دمم كه نگاهم كني،
                 و ثانيه ها به احترام نگاهت بايستند لااقل،
                 و سالِ دل تحويل شود،
                 و مردمان بخندند،
                 و كودكان معصوم فقر لباس عافيت بپوشند،
                 و ناجوانمرد از شرم بميرد...

* فوق العاده ست اين شعر، خصوص وقتي با صداي جليلوند، مي شنوي اش...(بشنويد حتما) قبلا هم