شعر

فرياد العطش؛ رسيده ست تا آسمان...‏

رندان تشنه لب را، آبي نميدهد كس
گويي ولي شناسان، رفتند از اين ولايت...‏

حافظ
‏* عنوان برگرفته از اين بيت محتشم كه: ‏
زان تشنگان هنوز به عيوق ميرسد/ فرياد العطش ز بيابان كربلا

‏‏* دانلود با صداي عليرضا عصار