شعر

يا علي، نگين انگشتري ام خاتم دستان تو باد

مهري از مهر علي كنده به ياقوت دلم 

از ازل تا به ابد شكر كنم بر حكاك

شاعر : پرتو همداني  

+ عيد ولايت بر تمامي مسلمانان و محبان امير مومنان مبارك ..ايام به كام

+ عنوان : يا علي.... نگين انگشتري ام خاتم دستان تو باد... 

                                               عشق آن باشد كه دهي از كرم نگين را