شعر

كاروان عمر ما را بين چه بي حاصل گذشت...‏‏‏

تقويم چهار فصل دلم را ورق زدم
آن برگ هاي سبز سرآغاز سال كو؟قيصر امين پور

+ اگه درست خاطرم باشه،