شعر

مي گويند باز گشته اي...مـي‌گـويـنـد بـازگـشـتـه‌ اي

بـي آن‌ كـه ديـده ‌اَت بـاشـنـد

مـن امـا

در بـرقِ خـونِ چـشـم ‌هـا شـان ديـده‌ام ‌اَت

مـي‌گـويـنـد بـازگـشـتـه ‌اي

بـي آن‌ كـه شـنـيـده ‌اَت بـاشـنـد

مـن امـا شـنـيـده‌ام ‌اَت

مـيـانِ نـجـوا تـرسِ كـلـمـاتِ روشـن ‌شـان

مـي‌گـويـنـد بـازگـشـتـه ‌اي

بـي آن ‌كـه لـمـس‌ اَت كـرده بـاشـنـد

مـن امـا لـمـس ‌اَت كـرده ‌ام

در هُـرمِ خـالـيِ سـردِ تَــن ‌پـيـرهـن ‌هـاي پُـر وصـلـه ‌پـيـنـه ‌شـان

مـي‌گـويـنـد بـازگـشـتـه ‌اي

بـي آن ‌كـه بـويـيـده‌ اَت بـاشـنـد

مـن امـا

مـيـانِ عـطـر گـرم نـفـس ‌نـفـس‌ هـايِ بـريـده سـردشـان بـويـيـده ‌ام ‌اَت

مـي‌ گـويـنـد بـازگـشـتـه ‌اي

بـي آن كـه چـشـيـده ‌اَت بـاشـنـد

مـن امـا چـشـيـده ‌ام ‌اَت

در جُـرعـه جـرعـه ‌ي شـرابِ تـلـخِ بـي‌ بـوسـه ‌هـي مـسـتـ شـان

...

مـي‌گـويـنـد بـازگـشـتـه ‌اي

بـي آن ‌كـه بـا حـسِّ ديـگـري داشـتـه ‌اَت بـاشـنـد

از تـغـيـيـرِ مـحـسـوسِ لَـحـنِ شـعـر هـايِ چـشـم ‌هـايِ مـن و

از شـكـوفـه‌ كـردنِ چـوب ‌خـطـ‌هـا شـان بـر ديـوارها

مـي‌گـويـنـد بـازگـشـتـه ‌اي...


"علي صالحي"

براي شنيدن


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۰:۵۶ | مدير سايت
،

با خودت مرا ببر ، خسته ام از اين كوير

خسته ام از اين كوير ،اين كوير كور و پير
اين هبوط ِبي دليل، اين سقوط ِناگزير

آسمان ِبي هدف، باد هاي بي طرف
ابرهاي ِسر به راه، بيد هاي ِسر به زير

اي نظاره ي شگفت، اي نگاه ِناگهان
اي هماره در نظر، اي هنوز بي نظير

آيه آيه ات صريح، سوره سوره ات فصيح
مثل خطي از هبوط، مثل سطري از كوير

مثل شعر ِناگهان، مثل ِ گريه بي امان
مثل لحظه هاي ِوحي، اجتناب ناپذير

اي مسافر غريب در ديار ِخويش‌تن
با تو آشنا شدم ،با تو در همين مسير

از كوير سوت و كور ،تا مرا صدا زدي
ديدمت ولي چه چه دور ديدمت ولي چه دير

اين تويي در آن طرف ،پشت ميله ها رها
اين منم در اين طرف، پشت ميله ها اسير

دست خسته مرا مثل كودكي بگير
با خودت مرا ببر، خسته ام از اين كوير
...

                                 خسته ام از اين كوير ...
                          خسته ام از اين كوير ...
                          خسته ام از اين كوير ...

قيصر امين پور


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۰:۵۵ | مدير سايت
،

پاييز ،قرين ِ نا همگون ِ صعود و هبوط...

چرخ، سوداگر ِكوري ست كه هرگز نشناخت 

يوسفي را كه به بازار ِتماشا مي‌بُرد

برگ ِزردي شده ام، ريخته بر پايِ درخت

               كاش ،يك روز مرا باد از اين جا مي‌بُرد                                                                                   


محسن خاتمي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۰:۵۴ | مدير سايت
،

ربيع العشاق است...‏

تـلخ است كه لبريز حقايق شده‌ است
زرد است كه با درد موافق شده‌ است
شاعر نشـدي وگرنـه مي‌فهميــدي
پـاييز؛ بهاريست كه عـاشـق شده ‌است...

ميلاد عرفان پور


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۰:۵۴ | مدير سايت
،

غروب

ﭼﺸﻤﻬﺎي ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﭻ ﺟﺎده

‫دﻟـﻬـﺮهﻫﺎي دل ﭘـﺎك و ﺳﺎده

‫ﭘـﻨـﺠﺮه ي ﺑﺎز و ﻏـﺮوب ﭘﺎﻳﻴﺰ

‫ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎرون ﺗﻮ ﺧﻴﺎﺑﻮن ﺧﻴﺲ

‫ﻳﺎد ﺗﻮ ﻫﺮ ﺗﻨﮓ ﻏﺮوب ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻲﻛﻮﺑﻪ

‫ﺳـﻬـﻢ ﻣﻦ از ﺑـﺎ ﺗﻮ ﺑـﻮدن ﻏﻢ ﺗﻠﺦ ﻏـﺮوﺑﻪ

‫ﻏﺮوب ﻫﻤﻴﺸﻪ واﺳﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﻮﻧﻲ از ﺗﻮ ﺑﻮده

‫ﺑﺮام ﻳـﻪ ﻳـﺎدﮔﺎرﻳﻪ ﺟﺰ اون ﭼـﻴﺰي ﻧﻤﻮﻧﺪه

 

‫ﺗﻮ ذﻫﻦ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎي آﺷﻨﺎﻳﻲ

‫ﭘﺮ ﺷﺪه از ﭘﺎﻳـﻴﺰ ﺗﻦ ﻃﻼﺋﻲ

‫ﺗـﻮ ﻧـﻴﺴﺘﻲ و وﺟـﻮدﻣﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ

‫ﺷﺎﺧﻪي ﺧﺸﻚ ﭘﻴﭽﻚ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ

 

‫ﻳﺎد ﺗﻮ ﻫﺮ ﺗﻨﮓ ﻏﺮوب ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻲﻛﻮﺑﻪ

‫ﺳـﻬـﻢ ﻣﻦ از ﺑـﺎ ﺗﻮ ﺑـﻮدن ﻏﻢ ﺗﻠﺦ ﻏـﺮوﺑﻪ

‫ﻏﺮوب ﻫﻤﻴﺸﻪ واﺳﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﻮﻧﻲ از ﺗﻮ ﺑﻮده

‫ﺑﺮام ﻳـﻪ ﻳـﺎدﮔﺎرﻳﻪ ﺟﺰ اون ﭼـﻴﺰي ﻧﻤﻮﻧﺪه

 

‫ﻳﺎد ﺗﻮ ﻫﺮ ﺗﻨﮓ ﻏﺮوب ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻲﻛﻮﺑﻪ

‫ﺳـﻬـﻢ ﻣﻦ از ﺑـﺎ ﺗﻮ ﺑـﻮدن ﻏﻢ ﺗﻠﺦ ﻏـﺮوﺑﻪ

‫ﻏﺮوب ﻫﻤﻴﺸﻪ واﺳﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﻮﻧﻲ از ﺗﻮ ﺑﻮده

‫ﺑﺮام ﻳـﻪ ﻳـﺎدﮔﺎرﻳﻪ ﺟﺰ اون ﭼـﻴﺰي ﻧﻤﻮﻧﺪه

 

‫ﻳﺎد ﺗﻮ ﻫﺮ ﺗﻨﮓ ﻏﺮوب ﺗﻮ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﻲﻛﻮﺑﻪ

‫ﺳـﻬـﻢ ﻣﻦ از ﺑـﺎ ﺗﻮ ﺑـﻮدن ﻏﻢ ﺗﻠﺦ ﻏـﺮوﺑﻪ

‫ﻏﺮوب ﻫﻤﻴﺸﻪ واﺳﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﻮﻧﻲ از ﺗﻮ ﺑﻮده

‫ﺑﺮام ﻳـﻪ ﻳـﺎدﮔﺎرﻳﻪ ﺟﺰ اون ﭼـﻴﺰي ﻧﻤﻮﻧﺪه


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱۳۹۴ | ۰۳:۰۰:۵۳ | مدير سايت
،

جستجوگر

رمزینه بارکد

آمار

افراد آنلاين : 3
بازديد امروز : 491
بازديد ديروز : 2684
بازديد كل : 90831

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان