شعر

منجي عالم ز حرا آمده

ستاره‌اي بدرخشيد و ماه مجلس شد
دل رميدۀ ما را؛ رفيق و مونس شد

نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت
به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد...

حافظ شيرازى


* براى مبعث خاتم النبيين، رحمة للعالمين،‌ رسول اكرم صلى الله عليه و آله
* مبارك مان باد... باشد كه چشم ما هم به ظهور روشن گردد و از اين ظلمات رهايى يابيم...
* اينجا و