شعر

از چشم ِ حوادث افتاده ام...


دو روزي  با غم و رنج ِحوادث صبر كن بيدل

جهان آخر چو  اشك از ديده ات

يكبار

.

.

مي افتد

بيدل دهلوي


ادامهـ مطلبـ
| ۱ آذر ۱